• RSS feed
 • E-post
 • Facebook
 • Twitter
 • Vimeo

“Här finns protokollet från Årsmötet 2018 med bilaga där valda kommittémedlemmarna framgår”

PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS ÅRSMÖTE

2018-03-04 

 1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Folke Berntsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
En tyst minut hölls för Hans Nordin som avlidit idag.

 1. Upprop och fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutade fastställa röstlängd senare om så påkallas.

 1. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Det fastställdes att mötet utlysts på rätt sätt.

 1. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Sven Olof Berg
Till sekreterare för mötet valdes Gary Petersson

 1. Val av två justerare och tillika rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Stig Karlsson och Arne Guntell

 1. Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelserna från styrelsen, fritidsbåtskommittén och båthuskommittén fanns utskrivna och tillgängliga i klubbhuset för mötesdeltagarna.
Folke Berntsson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, Lotta föredrog båthuskommitténs och mötesordförande fritidsbåtskommitténs.
Mötesdeltagarna gavs möjlighet till frågor och förtydliganden på verksamhetsberättelserna men inga sådana framställdes.
Mötet godkände och fastställde verksamhetsberättelserna. 

 1. Resultat och balansräkning

Resultat- och balansräkning för 2017 fanns uppsatta på anslagstavlan i Klubbhuset samt tillgängliga kopior för medlemmarna på mötet.
En sammanställning av intäkter, kostnader samt resultat redovisades av kassören Fredrik Andreasson.
Han redovisade även balansräkningen och banklånen samt gjorda amorteringar och likviditeten på bankkontona.
Mötet beslutade godkänna resultat- och balansräkningen.

 1. Revisorernas berättelse.

Evert Blad föredrog revisorernas revisionsberättelse för 2017.
Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

 1. Val

Styrelse och revisorer valdes av årsmötet enligt valberedningens förslag:

Ordförande             för en tid av ett år              Folke Berntsson
Kassör                     för en tid av två år              Fredrik Andreasson
Sekreterare            för en tid av ett år               Gary Petersson
Ledamot                 för en tid av två år              Maria Linderoth
Ledamot                 vald tom 2018                     Christer Hansson
Suppleant                för en tid av ett år              Linda Alvengren
Suppleant                för en tid av ett år              Jonas Fallhage
Suppleant                för en tid av ett år              Lars Meijer
Revisorer 2 st.         för en tid av ett år             Evert Bladh
Ulf Bengtsson
Revisorssuppleant  för en tid av ett år              Mats Larsson
Valberedning          för en tid av ett år              Agneta Lindberg
Stig Karlsson
Stellan Nilsson
Erja Mattsson
Kjell Emanuelsson

Valberedningen gick även igenom val av kommittéledamöter till följande kommittéer:
Båthus- och förvaltnings-, fritidsbåts-, jolle- och seglingskommittén.
Se bilaga till protokollet.
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
Valberedningen hade inga förslag till ledamöter till klubbhuskommittén utan lämnade frågan till mötet.
Mötet hade inga förslag så kommittén blev ej tillsatt.
Mötet beslutade dock att uppdra till styrelsen att utse ledamöter om möjlighet uppkommer.
Val av ombud till Västkustens Seglarförbund.
Mötet beslutade att överlämna valet till styrelsen för beslut.

 1. Behandling av förslag från styrelsen eller förslag inlämnade till styrelsen

Styrelsen vill efterhöra medlemmarnas intresse av att HSS organiserar byggandet av Sjöbodar på gräsmattan längs Småbåtsgatan för att medlemmar då skulle köpa alt hyra sådan.

Folke Berntsson beskrev bakgrunden till förslaget och förevisade en situationsplan med bodarnas placering. Han redovisade också lite kring finansieringen och kostnader. Representanter från styrelsen har träffat tjänsteman på byggnadskontoret och föredragit ärendet. Svaret som kommit är att gällande detaljplan ger möjlighet till denna byggnation. Om detta kommer till stånd så är styrelsens förslag att det bildas en kommitté av medlemmar som driver projektet och redovisar till styrelsen. För att få ett beslutsunderlag kommer det på HSS hemsida finnas möjlighet att anmäla sitt intresse för att köpa/hyra en Sjöbod.

 1. Övriga frågor

Information från styrelsen:

Allsvenskan i segling
Naturligtvis kommer HSS att deltaga i Allsvenskan även under 2018. Det finns en grupp medlemmar som organiserar detta.
SSF kommer att hyra våra två båtar även under 2018 med samma avtal. 

Kappseglingar utöver klubbseglingar under 2018 med HSS som arrangör.
Internationellt SM för J70:   11 – 13 maj.
SM för CB 66:  8 – 10 juni.
Finns organisationer för dessa två kappseglingar.
Här framfördes ett önskemål om att brygga 200 så långt möjligt tom på insidan. 

Information om ombyggnad av elinstallationerna inom vår anläggning.

Styrelsen informerade om det arbete som hittills utförts vilket är båthus, klubbhus samt uppställningsplatserna. Kostnaderna redovisades och visade med all tydlighet hur mycket som sparats med ideellt arbete.

Hamnkapten/anläggningsförvaltare, presentation.
Leo Sörensen är sedan 1/2 2018 anställd på halvtid som hamnkapten/anläggningsansvarig presenterade sig för mötet.
Beskrev bland annat att han går igenom gjord besiktning av fastigheterna samt underhåll på övrigt som föreningen förfogar över. Det kommer att bli en plan på akuta åtgärder, åtgärder i närtid samt långsiktiga. Han kommer att samordna med berörda kommittéer och organisera arbetsdagar. 

Övriga frågor från mötet:
Lotta angående Båthuset:
Lotta framförde vikten av säkerhet i Båthuset vad gäller utrymning, brand och miljö. Brandgator måste hållas öppna och fria från skräp. Det är ingen lekyta för barn.
Gasol och bensin skall inte förvaras i Båthuset. Regler kommer att utvecklas vidare ihop med Leo och kanske sluta med en utbildning för alla som står i båthuset.

Erja om Båthuskommittén:
Erja framförde att hon och Lotta kan gå igenom det nya båtplatsavtalet kopplat till Båthuset.
Kommer att bli en Vår-loppis i Båthuset den 5 maj, 10 – 14.

Ulf Bengtsson:

Ville påtala att det är bättre att tala med varandra än att spekulera i svar och på så sätt sprida rykten som inte är sanna.

Uppställningsytan på Färjeläget:
Denna yta skall vara tom och städad under sommaren, helt enligt avtalet med Halmstads Kommun. Leo meddelade att information kommer i samband med sjösättning.

Kallelse till Föreningsmöten:
Förslag om att kallelserna går ut på mail. Styrelsen tar med sig frågan.

Hemsidan:
Styrelsen kommer att prioritera denna fråga om uppdatering och aktualitet.
Antingen genom att någon/några inom föreningen tar på sig uppdraget alternativt att det uppdras åt ett företag.

Väderstationen:
Ur funktion. Skall utredas om den skall vara kvar eller stängas.

 1. Avtackningar

Halmstads segelsällskap tackade avgående styrelseledamoten Michael Scheffler, som dock inte var närvarande, för goda och hedervärda insatser under flera år.

 1. Mötets avslutande

Mötesordförande Sven Olof Berg tackade styrelsen och kommittéerna för ett gott arbete under 2017 samt tackade deltagarna på mötet för visat intresse och avslutade mötet.

 

…………………………………………..                             ……………………………………….

Sven Olof Berg                                                   Gary Petersson

Ordförande för mötet                                        Sekreterare för mötet

 

………………………………………….                              ………………………………………

Stig Karlsson                                                       Arne Guntell

Justerare                                                            Justerare

 

Kommenteringen är stängd