• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Verksamhetsplan 2016 för HSS Förvaltning och Båthuskommitté

Verksamhetsplan 2016 för HSS Förvaltningskommitté och Båthuskommitté

Inför 2016 planerar kommittéerna att:

*Fortsätta ha gemensamma möten och planera för arbetsdagar vår och höst.

*Fortsätta höja säkerheten i anläggningen, fortsätta öka standard och god ordning samt fortsätta utveckla och förbättra anläggning fastigheter till främjande av båtliv och segelsport.

*Vi måste genomföra en rad större arbeten listade nedan under rubriken projektarbeten.

*Utifrån erfarenheterna från 2015 och tidigare år föreslås en förändring av kommitténs organisation och arbetssätt under 2016.

Förändring av organisationen

Det ideella arbetet är trevligt och givande men mycket omfattande för den som är sk sammankallande i Förvaltningskommittén. Vi föreslår därför att ansvaret för olika områden fördelas på olika medlemmar dels för att minska arbetsbelastningen på de som sitter i kommittén och dels för att öka engagemanget, intresset och känslan för klubbens anläggning och material. Vi tror dessutom att en spridning av uppdragen leder till ett mindre besvärligt arbete för valberedningen och en ökad möjlighet att aktivera fler medlemmar än det fåtal som idag utför en stor del av arbetet. Därtill kan HSS bättre tillvarata olika medlemmars specialintressen och specialkompetenser.

Genom att de som är ansvariga för olika underområden återkopplar till Förvaltningskommittén vid behov kan antalet medlemmar där minskas till förslagsvis tre. På detta sätt förenklas och förkortas Förvaltningskommitténs möten och arbete. Med olika ansvariga för olika underområde kan dessa ha bättre löpande tillsyn och uppföljning av sina områden. Dessutom kan medlemmarna lättare veta vem de skall prata med om olika angelägenheter och den som ansvarar för ett underområde kan lättare involvera och aktivera medlemmar som visat engagemang för olika underområden.

 

Underområden (förslag)

Bryggor

Ramp till servicebryggan

Uppställning plan

Klubbhus

Båthus

Båtansvariga för klubbens båtar och motorer

Ansvarig för klubbens fordon

Sublift

Jollecontainer

Uppställning gräsmatta

Anläggning gräs, miljö, dekoration

Mastkran

Städning utemiljö

Städning inne

Projektarbeten

Kontakt styrelse och projektgrupper

Kontakt kansli/Erik

Kontakt Christer

Ansvarig el

Ansvarig vatten

Säkerhetsansvarig brand

Säkerhetsansvarig övrigt

Miljöansvarig

Inhämtande av information, förslag och sådant som måste, skall och bör åtgärdas

 

Införande av arbetsplikt och genomförande av större jobb

Erfarenheterna från det gångna året har inneburit att vi ser ett problem att få större arbeten utförda, den tid och mängd medlemmar som kommer på arbetsdagarna kan inte hinna genomföra större arbeten. Detta talar dels för ett annat arbetssätt och dels för att man utser projektgrupper som kan jobba när det passar både deltagare och vädermässigt. Arbetet som genomförs på arbetsdagarna är sådant som är nödvändigt för brukandet av vår anläggning under säsongen och i huvudsak årligen återkommande, det innefattar som huvudregel inte extraarbeten eller större projekt.

För att kunna finansiera om vi tvingas leja folk/köpa tjänster bör alla som inte deltar på minst en arbetsdag om året (vilket våra båda kommittéer tidigare föreslagit i protokoll som lämnats till styrelsen) eller deltar i ett projektarbetes genomförande, betala 1000 kr extra om året. Detta torde även stimulera till ökad aktivitet hos medlemmarna.

 

Projekt att genomföra, sk projektarbeten

Arbeten som inte kan utföras på arbetsdagarna eftersom de kräver mer tid och folk än vad som går att lösa på arbetsdagarna. Större arbeten vad gäller planering, ekonomi, tid (flera dagar), eller där det inte finns utrymme för mer än ett visst antal att deltaga och arbeta samtidigt. (Ett exempel på ett sådant här arbete var när vi bytte och gjöt stolparna i hamnen.)

Sådana arbeten som behöver göras är:

Bryggskoningar

Puts fasad båthus

Ramp till servicebryggan

Klubbhuset målas

Målning och skötsel tak klubbhus

Panelbyte och målning Old Groggers

Uterummet reparation röta och läckage samt målning

Uppgradering gatubelysning ut mot bryggorna (ev samarbete med Söderpiren?)

 

Analys och vision

Det ekonomiska läget är gott och möjliggör genomförande av de olika projektarbetena. Vi är dock mycket bekymrade över att få folk och tid att genomföra dessa utöver arbetsdagarna och är rädda för att HSS medlemmar inte förmår att genomföra dessa nödvändiga och viktiga arbeten för hela vårat båtliv.

Vi vill värna om och bibehålla det ideella arbetet kring det gemensamma båtintresset som kännetecknar HSS anda och arbeta för att främja segelsporten.

 

/ HSS Förvaltnings- och Båtkommitté 2015-11-09

Kommenteringen är stängd