• RSS feed
  • E-post
  • Facebook
  • Twitter
  • Vimeo

Referat från extra medlemsmötet

Inledningsvis skedde val av sekreterare i styrelse, en post som lämnats vakant vid årsmötet.
Till ordförande och sekreterare för dagens möte valdes Sten Högstedt respektive Dan Sundin. Till sin hjälp med att sköta talarlistan fick de Håkan Emanuelsson.

Dagordningens viktiga punkt var ”Hamnens uppgradering”, en beskrivning som det senare under diskussionens gång skulle inkomma synpunkter på.

Jan Berg inledde med en kort redogörelse för ärendets formella gång. Ursprungligen hade en grupp bestående av Bert Inerup, Stig Håkansson, Gary Pettersson, Roger Svensson och styrelsens ordförande Jan Berg, erhållit ett uppdrag från styelsen att uteda frågan.

Under utredningstiden hade nya omständighete tillkommit, som både förenklade och försvårade en lösning på hela frågan om hamnens utbyggnad och upprustning.

Halmstads Kommun har inköpt flytbryggor som skall användas under Tall Ship Races. Därefter kan det finnas möjlighet för HSS att förvärva dessa.

HEM skall investera i ett fjärrkylverk och vill gräva ned två ledningar utmed ”hamnpromenaden”.

Jan Berg pekade bl a på vikten av att man tidsmässigt samordnade Sällskapets hamnarbeten med HEMs rörnedläggnng.

Jan Berg föreslog att hela frågan skulle återremmiteras till styrelsen, vilket senare skulle visa sig bli just det beslut som medlemsmötet tog.

Efter Jan Bergs inlägg redogjorde Bert Inerup för de förslag som utredningsgruppen lämnat och också vid tidigare sammankomster redogjort för. Finansieringsfrågan berördes.

Därefter följde en intensiv diskussion i vilken många av de närvarande medlemmarna deltog.

Småningom gjorde mötesordföranden i ”halvtid”ett försök att sammanfatta diskussionen.

Har jag uppfattat saken rätt när jag påstår att frågan har två aspekter, en som rör de akuta behoven av åtgärder och en som rör den lånsiktiga investeringen i hamnen?

Jo, svarade mötet och beslöt en stund senare att återremittera frågan om den långsiktiga investeringen, även kallad etapp 2, till utredningsgruppen och styrelsen för vidare diskussioner med berörda myndigheter, med ett viktigt tillägg: att gruppen skulle utökas. Se nedan!

Diskussionen tog ny fart och nu gällde alltså denna enbart hamnen akuta behov av förbättringar, det som med andra ord kallats för ”hamnens säkring”. Kostnaden för detta projekt beräknades, med utgångspunkt bl a från inkomna offerter, till under 2 milj. kronor.

Man pekade på 600-bryggans bristfälliga förankring och att stolparna vid högvatten är så korta att skador på båtarna uppstår.

Men även övriga bryggors förtöjningsstolpar kan antas vara i dåligt eller miserabelt skick.

Den tekniska livslängden hos i synnerhet de äldre stolparna vid bryggorna 100 – 400 kunde i värsta fall antas vara passerad med råge.

Jämsides med diskussionen om de ”tekniska” akuta problemen i hamnen togs också finansieringsfrågorna upp. Ett av förslagen gick ut på att varje båtplatsinnehavare lånar ut 5 000 kronor till Sällskapet. Kunde man av olika skäl inte detta skulle man istället betala en extra avgift på 500 kronor per år. Ett visst belopp, motsvarande avskrivningskostnaden, skulle återbetalas till dem som lånade ut 5000-kronorsbeloppet.

En talare undrade vad som sker om man inte anser sig ha råd med att låna ut 5 000 kronor till Sällskapet.
Ordföranden instämde i hans oro och pekade på att detta är ett stort belopp för t ex en pesnionär.

Svante Svensson hade gjort en beräkning av konsumentprisindexets och avgifternas till HSS
förändring och visade att de senare ökat väsäntligt mer än de förra.

Så begärde ordföranden en stunds ajournering av mötet för att vädra ut lokalen och samtidigt försöka utforma en bra propositionsordning.

Efter denna paus återupptogs diskussionen och flera vanligtvis försiktiga och tysta medlemmar bidrog med sina inlägg till en breddning av debatten.

Det liksom stod och vägde mellan ett ja för att besluta i frågan idag eller att återremittera saken till styrelsen och därmed få upp hela frågan på ett nytt medlemsmöte senare.

Det blev nog en kvinnas kloka ord som fick mötet att bestämma sig.
” Har vi haft ett trevligt medlemsmöte idag så finns det väl inget skäl till varför vi inte kan träffas igen”!
Ungefär så sa hon och fick mötet med sig.

Men bakom hennes inlägg fanns naturligtvis en oro för att frågan inte var tillräckligt belyst i alla avseenden, t ex ifråga om finansieringen.

Så mötets beslut blev att återremittera även frågan om etapp 2 till styrelsen och ”Hamngruppen” för ytterligare utredning och en mera klarläggande finansieringsplan, med tillägget att ”Hamngruppens” sammansättning skulle förstärkas med tre personer, nämligen Roger Thein, Svante Svensson och Mats Larsson.

Mötet avslutades och ordföranden tackade deltagarna för en utomordentligt trevlig debatt, som rätat ut åtskilliga frågetecken och som förts i en till alla delar respektfull och kamratlig ton.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Debattera om hamnplanerna | Halmstads Segelsällskap - 2011-04-08

    […] Ytterligare referat om vad som togs upp på den extra medlemsmötet den 3 april finns att läsa på https://www.hss1910.nu/2011/04/referat-fran-extra-medlemsmotet/ […]